Nieuwsbrief

Tijdschriften

Neem een abonnement op één van onze tijdschriften

 • Bron van christelijke geest

  In de zondagsmissaaltjes  Bron van christelijke geest vindt de kerkganger al meer dan tachtig jaar wekelijks de volledige liturgie van die zon- of feestdag. In de misboekjes staan gebedstek­sten, lezingen en liederen. Een aantal onderdelen staat zowel in het Neder­lands als in het Latijn afgedrukt. Alle lezingen van de zondag volgens het Romeins lectionarium worden in hun geheel […]

  Meer info »
 • De eerste dag

  Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

  Meer info »
 • De Orgelvriend

  Maandblad voor orgelliefhebbers. In elk nummer is een keur aan nieuws rondom het pijporgel te vinden, restauratieverslagen, interviews met organisten en een uitgebreide agenda van orgelconcerten. Voor orgelliefhebbers een must have.

  Meer info »
 • Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis (DNK)

  DNK is de vinger aan de pols van de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. Met originele studies, nieuwe bronnenpublicaties, kritische boekbesprekingen en nuttige informatie wordt de lezer de actuele stand van zaken op het gebied van kerk- en religiegeschiedenis geboden. In de redactie van protestantse en rooms-katholieke kerkhistorici zijn alle universiteiten in ons land vertegenwoordigd. Deze […]

  Meer info »
 • Ecclesia

  Uitgave in opdracht van stichting Ecclesia De stichting Ecclesia, de vrienden van Kohlbrugge, weet zich niet alleen verbonden met Kohlbrugge, maar ook met andere belangrijke mensen uit de christelijke kerk; Augustinus, Luther, Calvijn, Pascal, Groen van Prinsterer, Kierkegaard en Kaj Munk. Vanuit dit christelijke denken, probeert de Stichting antwoorden te vinden op de vragen van […]

  Meer info »
 • Ensafh

  Uitgave in opdracht van Stichting Hispel Ensafh is een Fries literair tijdschrift en is ontstaan uit een fusie van de tijdschriften Hjir en Farsk. De f van Farsk en de h van Hjir komen in de nieuwe naam nadrukkelijk terug, maar Ensafh is ook een afkorting voor En sa fuorthinne, Fries voor “enzovoort”. In Ensafh […]

  Meer info »
 • Gregoriusblad

  Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws, achtergrondinformatie, opinies, muziekbesprekingen, interviews, historische artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan hedendaagse liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de verschillende kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor jongeren en kinderen, gregoriaans. Tweemaal per jaar ontvangen de abonnees een muziekbijlage (van 32 bladzijden) met daarin bladmuziek van nieuwe […]

  Meer info »
 • Handelingen

  Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap Het tijdschrift Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het […]

  Meer info »
 • Herademing

  Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden. Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het […]

  Meer info »
 • Kerk en theologie

  Het kwartaalblad dat predikanten en theologen vakmatig op de hoogte houdt. Aan bod komt een mix van kerkgeschiedenis, homiletiek, exegese en dogmatiek. Verder zijn er boekbesprekingen die aansluiten op het werkveld van predikant en theoloog.

  Meer info »
 • KerkHistoriaal

  KerkHistoriaal wil het reformatorische verleden (van circa 1517 tot 1834) dicht bij de lezers brengen door de orthodox-bevindelijke erflaters zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. Door aandacht te schenken aan de anekdotes, de herinneringen – al dan niet autobiografisch – en vooral de verhalen van vroeger. Wanneer op deze wijze de kerkhistorie uit eerdere […]

  Meer info »
 • Koorinformatie

  Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de wekelijkse liturgische zang (dirigent, organist, leden van liturgische werkgroepen) is het tijdschrift Koorinformatie een onmisbare uitgave. In elke aflevering worden de liederen afgedrukt die zijn opgenomen in de wekelijkse missaaltjes Bron van christelijke geest, veelal in een volledige eenstemmige melodienotatie. Daarnaast worden van elk opgenomen gezang de […]

  Meer info »
 • Laetare

  Verschijnt vijfmaal per jaar. In dit blad uiteenlopende artikelen rondom liturgie en kerkmuziek. Voor mensen die betrokken zijn bij de (kerk)diensten en vieringen is dit tijdschrift een goede inspiratiebron. Ook kerkmusici zullen de nodige informatie aantreffen.

  Meer info »
 • Open Deur

  De inhoud van Open Deur is zeer gevarieerd – met ruime aandacht voor gedichten en beeldmateriaal – en is altijd opgebouwd rond een thema. Het blad leent zich om besproken te worden in gespreksgroepen en op (thema)bijeenkomsten. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij het voorbereiden van diensten en vieringen. Jaarabonnement (11 nummers) Nederland: € […]

  Meer info »
 • Oude Paden

  Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het verleden herleven door de verhalen van toen vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme aandacht voor de levens van onze voorgangers. Uitgave van De Groot Goudriaan Redactie dr. H. Florijn J. Mastenbroek J.P. Neven Jaarabonnement (4 nummers) Nederland: € 31,50 België: € 41,50 Proefabonnement (2 nummers) Nederland: […]

  Meer info »
 • Ouderlingenblad

  Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenblad helpt u mee op te bouwen. De artikelen bevatten veel praktische tips en geestelijke reflectie voor allerhande kerkenwerk in uw gemeente. Ouderlingenblad helpt u te praten en te luisteren bij uiteenlopende situaties als ziekte, levensoriëntatie en relatieproblemen. […]

  Meer info »
 • Predikant en Samenleving

  Uitgave in opdracht van de BNP (Bond van Nederlandse Predikanten) Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant. Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden. Meer informatie over […]

  Meer info »
 • Psyche & Geloof

  Uitgave in opdracht van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten Pastores krijgen in hun werk te maken met de GGZ, en GGZ-medewerkers ontmoeten in hun werk mensen met religieuze levensovertuigingen. Zowel pastores als GGZ-medewerkers horen tot de doelgroep van Psyche & Geloof. Psyche & Geloof is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich begeeft op het […]

  Meer info »
 • Schrift

  Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen. Schrift biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht […]

  Meer info »
 • Tijdschrift Geestelijke Verzorging (TGV)

  Uitgave in opdracht van de VGVZ (Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen) Tijdschrift Geestelijke Verzorging is een uitgave van de VGVZ, de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie. TGV zet in op een wetenschappelijke doordenking van de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt op meer speelse wijze het werk […]

  Meer info »
 • TussenRuimte

  TussenRuimte is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Belgische redactie. TussenRuimte wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur. Debat over bestaande missionaire en religieuze praktijken wordt gestimuleerd. TussenRuimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties […]

  Meer info »
 • Werkboek zondagsliturgie

  Het Werkboek zondagsliturgie is een uitgave voor voorgangers in rooms-katholieke liturgievieringen. Het tijdschrift geeft in elke aflevering een typering van de desbetreffende periode van het liturgisch jaar en van iedere zon- en feestdag daarbinnen. Deze uitgave loopt synchroon met de wekelijkse misboekjes Bron van christelijke geest. Voor elke afzonderlijke zon- of feestdag treft u exegetische beschouwingen aan als […]

  Meer info »
 • Woord & Dienst

  Opiniërend magazine voor protestants Nederland. Woord & Dienst informeert, inspireert en opinieert iedere maand de lezer. Dit tijdschrift is uitermate boeiend voor mensen in het kerkenwerk. Met een abonnement op Woord & Dienst blijft u geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het protestantse erf.

  Meer info »